TR
EN

HAKKIMIZDA


Sumitomo Corporation D謀艧 Ticaret A.艦. T眉rkiye, Sumitomo Corporation Japonya taraf謀ndan 1997 y謀l謀nda % 100 yabanc謀 sermaye ile T眉rkiye de kurulmu艧 olup Entegre olmu艧 kurumsal g眉莽ten yararlanarak ve ayn謀 kurumsal misyonu payla艧arak Sumitomo Corporation鈥櫮眓 Y枚netim 陌lkelerinin ve Rehber Faaliyet 陌lkelerinin temelini olu艧turan Sumitomo 陌艧 Ruhu ile faaliyetlerini s眉rd眉rmektedir.

Ana orta臒謀m謀z Sumitomo Corporation, ge莽mi艧i 17. y眉zy謀la kadar uzanan, Entegre Kurumsal G眉莽ten yararlanarak 莽ok boyutlu ticari faaliyetlerde bulunan, Japonya鈥檇aki en b眉y眉k ve en 莽ok sayg謀 duyulan, lider ticari kurulu艧lardan biridir ve k眉resel operasyonlar謀n謀 66 眉lkede ve 70.000鈥檌n 眉zerinde personel ile s眉rd眉rmektedir.Sumitomo Corporation hisseleri, Japonya鈥檇a pek 莽ok borsada i艧lem g枚rmektedir.
FAAL陌YETLER

METAL VE ALTYAPI

Biz, Sumitomo Corporation D謀艧 Ticaret A.艦.in Metal 眉r眉nler b枚l眉m眉 olarak, demir ve demir d謀艧謀 malzemelerden 眉retilmi艧, yar謀 mam眉l, mam眉l, yass謀 眉r眉n, boru-profil ve uzun 眉r眉n ticareti yapan, t眉m d眉nyada aktif uluslararas謀 bir firmay謀z. Amac謀m謀z riskimizi do臒ru 艧ekilde y枚neterek, m眉艧terilerimizin ihtiya莽lar謀na h謀zl謀 ve esnek bir 艧ekilde yan謀t vermektir.

Stratejimiz, her 莽e艧it 莽elik 眉reticisiyle 莽al謀艧arak, servis merkezlerine, stok莽ulara, distrib眉t枚rlere ve son kullan謀c謀lara, uygun fiyatlama, esneklik ve h謀z謀m謀zla beraber rekabet g眉c眉 sa臒layarak 眉r眉n tedarik etmektir.

DETAYLI B陌LG陌

GIDA

Biz, Sumitomo Corporation D謀艧 Ticaret A.艦.in G謀da 眉r眉nleri b枚l眉m眉 olarak, ba艧l謀ca Domates 眉r眉nleri ihracat謀 olmak 眉zere 莽e艧itli g謀da 眉r眉nlerinin ithalat, ihracat ve ticaretini yapan, t眉m d眉nyada aktif uluslararas謀 bir firmay謀z. Amac謀m謀z riskimizi do臒ru 艧ekilde y枚neterek, m眉艧terilerimizin ihtiya莽lar謀na h謀zl謀 ve esnek bir 艧ekilde yan謀t vermektir.

Stratejimiz, her 莽e艧it g謀da 眉reticisiyle 莽al謀艧arak, distrib眉t枚rlere ve son kullan謀c謀lara, finansman, esneklik ve h謀z謀m謀zla beraber rekabet g眉c眉 sa臒layarak 眉r眉n tedarik etmektir.

DETAYLI B陌LG陌

K陌MYASAL VE PLAST陌K

Biz, Sumitomo Corporation D謀艧 Ticaret A.艦.in Kimyasal ve plastikler b枚l眉m眉 olarak, Organik, foksiyonel, Organik olmayan kimyasallar ve plastik 眉r眉nlerinin ithalat ve ihracat謀n謀 yapan, t眉m d眉nyada aktif uluslararas謀 bir firmay謀z. Amac謀m謀z, 70 civar謀nda 眉lkedeki k眉resel a臒謀m謀zdan faydalanarak riskimizi do臒ru 艧ekilde y枚neterek m眉艧terilerimizin ihtiya莽lar謀na h謀zl謀 ve esnek bir 艧ekilde yan謀t vermektir.

Stratejimiz, her 莽e艧it kimyasallar謀n hammadde 眉reticisiyle 莽al謀艧arak, imalat莽謀lara ve distrib眉t枚rlere uygun fiyatlama, esneklik ve h謀z謀m謀zla beraber rekabet g眉c眉 sa臒layarak 眉r眉n ve servis tedarik etmektir.

DETAYLI B陌LG陌

YA艦AM B陌L陌MLER陌

Sumitomo Corporation D謀艧 Ticaret A.艦. Ya艧am Bilimleri B枚l眉m眉 olarak; T眉rkiye de Halk Sa臒l謀臒謀 眉r眉nlerinin ithalat ,Ruhsatlama,depolama ve de sat謀艧 faaliyetlerini aktif bir 艧ekilde ger莽ekle艧tirmekteyiz. Amac謀m謀z, faaliyet g枚sterdi臒imiz alanlarda m眉艧terilerimizin ihtiya莽lar謀na h謀zl謀 ve esnek bir 艧ekilde yan謀t vererek faaliyette bulundu臒umuz bu sekt枚rlere yeni girdiler de sa臒layarak bu sekt枚rlerin geli艧mesine 枚nc眉 olmakt謀r.

DETAYLI B陌LG陌

陌艦 GEL陌艦T陌RME

陌艧 Geli艧tirme Departman謀 yat謀r謀m i莽in projeler geli艧tirmek ve halihaz謀rda mevcut i艧lerin ilerlemesine destek verme amac謀 i莽in 莽al謀艧maktad謀r.

DETAYLI B陌LG陌
Sumitomo Corporation T眉rkiye

 

COPYRIGHT 漏 2016 Her hakk謀 sakl謀d謀r.
Kullan謀m H眉k眉m ve 艦artlar謀
The upside of painful knowledge is so much greater than the downside of blissful ignorance - Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer of Facebook